Hier zijn wij trots op
1. rijke taalomgeving
2. verantwoordelijk
3. kleinschalig
'PalsterK 
voor beter'
Welkom bij onze school

Kindcentrum De Palster maakt zich sterk voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen de ruimte geboden wordt om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien. We zorgen dat kinderen voorbereid worden om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij.

Op het pad naar de toekomst biedt De Palster:

 • resultaat door verantwoordelijkheid
 • richting aan talentontwikkeling
 • ruimte voor een rijk taalaanbod

Dankzij de kleinschaligheid van de school kennen alle kinderen en leerkrachten elkaar en is er veel persoonlijk contact met ouders.

We maken ons sterk voor een school en omgeving waar:
 • Kinderen zich veilig, thuis en geaccepteerd voelen;
 • Oog is voor de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind;
 • Eigentijds en kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
 • Normen en waarden, dus ook regels belangrijk zijn;
 • Talenten ontdekt en ontplooid worden;
 • Ouders zich betrokken voelen;
 • Het team met plezier en bevlogenheid vanuit een gezamenlijke professionele houding werkt.
We maken graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek. U kunt contact opnemen via info@rk-depalster.nl

leerlingenzorg
schoolgids
kalender
medicatie-verstrekking
Ons team

Op onze school heeft u te maken met een directie, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistenten, een IB-er en groepsleerkrachten. Zij kunnen fulltime of parttime werken. Naast het lesgeven in de groepen vervullen sommige groepsleerkrachten ook andere taken binnen het onderwijs. U kunt dan denken aan taken op het gebied van ICT of taken als teamleider. Meer informatie

Schooltijden

maandag 8.30u - 14.15u
dinsdag 8.30u - 14.15u
woensdag 8.30u - 12.30u
donderdag 8.30u - 14.15u
vrijdag 8.30u - 14.15u

Verlof

U kunt verlof voor bijzondere omstandigheden aanvragen voor uw kind(eren). Bijvoorbeeld voor een huwelijk of begrafenis van familie. Meer informatie

Dit doet u door dit formulier in te vullen.

Nieuwe leerlingen

Voor het inschrijven van uw kind kunt u een afspraak maken voor een nadere kennismaking op school. Tevens krijgt u zo de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. De directeur zal u ook het inschrijfformulier geven.

Meer informatie...
Scholen op de kaart

Op Scholen op de kaart van Vensters staan de gegevens van de school. De school geeft tevens toelichting op die gegevens.

Meer informatie...
Medezeggenschapsraad

Inspraak van ouders en leraren is een wettelijk recht. Binnen de school is er dan ook een Medezeggenschapsraad (vergelijkbaar met een ondernemingsraad binnen een bedrijf), bestaande uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Meer informatie...
Ouderraad

lle ouders die een kind hebben op onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van iedere groep van onze school, die gezamenlijk de ouderraad volgen. Deze vertegenwoordigers worden door de ouders van de groepen gekozen.

Meer informatie...
Vertrouwenspersoon

In een veilige school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie, pestgedrag en agressiviteit. Is dit onverhoopt het geval en kan of wil het slachtoffer of diens ouders/verzorgers niet bij de groepsleerkracht terecht, dan kan er contact opgenomen worden met de hiervoor aanwezige én opgeleide contactpersonen van de school.

Meer informatie...

Externe partners

Wij werken samen met: 

 • Kinderopvangorganisatie KaKa
 • Brede School Culemborg
 • Sportfriends
 • Logopediepraktijk Marijke Snoek
 • Fysiotherapiepraktijken Houvast en Culemborg
privacy protocol
klachten-regeling
sociaal veiligheids-beleid
sponsorbeleid