Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

 

De Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is de verbinding tussen de ouders en de schoolleiding. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders van alle leerlingen. Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Dit zijn leden van de ouderraad zelf.

De OR komt minstens 6 avonden per schooljaar bijeen, samen met een afgevaardigde van de schoolleiding. Eenmaal per jaar (meestal aan het begin van het nieuwe schooljaar) wordt er een openbare algemene ledenvergadering (ALV) gehouden, waarin het financiële jaarverslag en de OR-activiteiten van het afgelopen schooljaar worden besproken. Tevens worden dan de begroting en de plannen voor het komende schooljaar vastgesteld. Deze ALV wordt eventueel gecombineerd met een thema-avond, waarin bijzondere of actuele onderwerpen aan bod kunnen komen.

Wat doet de ouderraad?

De OR stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Ze organiseert deze in samenwerking met het team van De Palster. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Paasontbijt en de Sportdag.

Voor de organisatie van de jaarlijks terugkerende activiteiten worden commissies samengesteld, waarin zowel vertegenwoordigers van de ouderraad als leerkrachten zitting hebben.

Ouderbijdrage en andere middelen

Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage. Echter zonder deze inkomsten kunnen veel activiteiten niet bekostigd worden. Daarom worden kinderen van wie de ouders niet willen betalen buitengesloten van deelname aan het schoolreisje. Indien omstandigheden ertoe leiden dat de ouderbijdrage niet kan worden voldaan, kan contact worden opgenomen met de directeur. Gezamenlijk wordt dan naar een bevredigende oplossing gezocht.

Het geld in dit fonds wordt besteed aan activiteiten voor de kinderen die door geen andere inkomsten worden gefinancierd (vieringen i.v.m. Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, sportdag, schoolreis, schoolkamp). Deze bijdrage is € 60,00 per jaar per kind. In verband met de organisatie van het schoolreisje dient de ouderbijdrage vroegtijdig ontvangen te zijn. Ouders van wie een kind na de kerstvakantie op school komt, betalen de helft. Indien het kind in juni vier jaar wordt, behoeft geen bijdrage te worden betaald.

U kunt de ouderbijdrage  storten op:

Rabobank rekening NL39 RABO 0331538660
t.n.v. Ouderraad RK BS De Palster te Culemborg
onder vermelding van: voornaam, achternaam, groep

Voor informatie kunt terecht bij:
Voorzitter: vacant
Penningmeester: Mevr. K. van Geffen

Ons email adres is OR@rk-depalster.nl