Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe wij op onze school passend onderwijs realiseren. Het volledige SOP vindt u hier.
Hieronder leest u een beknopte weergave.
In onze school bieden wij de leerlingen passend onderwijs. Dit is erop gericht dat elk kind zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen. Deze ontwikkeling volgen we vanaf de peuterspeelzaal. 
o Doorgaande leerlijn;
        dezelfde onderwijskundige en pedagogische aanpak in onze 
        peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang
o Voor- en vroegschoolse educatie (VVE);
        extra brede (taal)ondersteuning in onze peuterspeelzaal en groep 1/2
        van de basisschool
o Leerlingvolgsysteem;
        de voortgang van de ontwikkeling van het kind wordt bewaakt door     
        opbrengst- en handelingsgericht werken
o Onderwijsstructuur;
        duidelijke regels en orde om rustig te kunnen leren

Doelstellingen
Kinderen komen op school om te leren, om vaardigheden op te doen op diverse gebieden. Als kinderen na acht jaar basisonderwijs onze basisschool verlaten, streven we ernaar dat ze klaar zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling.  
Uw kind heeft dan– overeenkomend met zijn/haar ontwikkeling – het volgende bereikt : 
- kan zich op zijn of haar eigen niveau zowel mondeling als schriftelijk
        uitdrukken, lezen en om-gaan met hoeveelheden en getallen;
- heeft zich de noodzakelijke kennis binnen de diverse vakgebieden 
        eigen gemaakt; 
- is in staat zich op een creatieve manier uit te drukken en kan op een
        eigen positieve manier omgaan met creatieve uitingen van anderen;  
- staat open voor de christelijke boodschap en de mogelijke 
        aanvaarding ervan; 
- heeft zich sociaal ontwikkeld, zodat hij of zij zich goed kan redden in
        de maatschappij en kan omgaan met de eigen emoties en die van
        anderen