Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Zoeken

OUDERPORTAAL

MIJN SCHOOL

GROEPEN

PEUTERSPEELZAAL

1/2 A 1/2 B 3 4 5 6 7 8

Inspectiebezoek november 2018 

Elke school krijgt minimaal eenmaal in de 4 jaar de inspectie van onderwijs over de vloer. Zij bekijkt o.a. hoe de kwaliteit van onderwijs is op een school, of de leerresultaten op orde zijn, hoe het staat met de veiligheid op school. 

Op 19 november 2018 hebben twee inspecteurs de school bezocht. Er hebben klassenbezoeken plaatsgevonden, gesprekken met leerkrachten, leerlingen, ouders, directie, IB-ers en het bestuur. Daarnaast hebben de inspecteurs documenten doorgenomen die hen een beeld moesten geven hoe de school er momenteel bijstaat. 

Uit het onderzoek van 19 november komen goede, maar ook verbeterpunten naar voren. 

De positieve punten van De Palster zijn de prettige en veilige sfeer in de school. De leerkrachten zorgen volgens de inspectie voor een aangenaam leerklimaat en er is op school voldoende aandacht voor leerlingen die extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. 

De inspectie heeft echter ook tekortkomingen gezien: De eindopbrengsten van de leerlingen in groep 8 waren de laatste jaren niet op het niveau dat we van onze leerlingen mogen verwachten en de kwaliteitszorg, waarbij het onderwijs cyclisch geëvalueerd wordt en aansturing en verbetering krijgt is ook niet voldoende volgens de inspectie. Op basis van deze tekortkomingen heeft de school een onvoldoende gekregen. Op www.scholenopdekaart.nl kunt u het inspectierapport inzien. 

De inspectie heeft de school een spiegel voorgehouden en daardoor zijn we met een kritische blik gaan kijken naar ons eigen functioneren. Dit levert inzichten op over onze school en de manier waarop het onderwijs wordt gegeven. En dat komt de kwaliteit uiteindelijk weer ten goede. 

Wat gaan we nu doen? 

Er is een verbeterplan worden opgesteld waarin we gaan werken aan het verbeteren van de leeropbrengsten en aan de kwaliteitszorg. Dit verbeterplan is aan de MR worden voorgelegd en is gedeeld met ouders op een informatieavond. 

Verbeterplan

We zetten in 2019 in op de volgende 4 speerpunten: 

1. Het verhogen van de leerresultaten. 

2. Verbeteren van het didactisch handelen dat zorgt voor een effectiever leerproces. 

3. Een doorgaande lijn en aanpak van het taal- en begrijpend leesonderwijs, waaronder het NT2 onderwijs. 

3. Een cyclisch stelsel van kwaliteitszorg gericht op de visie en leerlingpopulatie van de school.

U kunt hieronder de powerpoint bekijken:

Ouderbijeenkomst Inspectie 17 april 2019.pptx